top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนด”) เป็นกลุ่มข้อกำหนดทางกฏหมายที่กำหนดโดยเจ้าของเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อควบคุมและดูแลกิจกรรมของผู้เข้าชมบนเว็บไซต์ดังกล่าว และเพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าชมเว็บไซต์และเจ้าของเว็บไซต์
ข้อกำหนดจะต้องกำหนดตามความต้องการที่เจาะจงและลักษณะตามธรรมชาติของเว็บไซต์แต่ละเว็บ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ที่เสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมีข้อกำหนดที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดของเว็บไซต์ที่ให้เพียงข้อมูล    
ข้อกำหนดทำให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถปกป้องตนเองจากปัญหาทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคุณควรครอบคลุมรายการต่อไปนี้
 

 1. ผู้ที่สามารถใช้เว็บไซต์ของคุณมีใครบ้าง ข้อกำหนดในการสร้างบัญชีคืออะไร (ถ้าหากเกี่ยวข้อง)

 2. ข้อกำหนดหลักเชิงพาณิชย์ที่เสนอให้กับลูกค้า

 3. การรักษาสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ

 4. การรับประกัน และความรับผิดชอบต่อการบริการและผลิตภัณฑ์

 5. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และตราสัญลักษณ์

 6. สิทธิในการระงับและยกเลิกบัญชีสมาชิก

 7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 8. การจำกัดความรับผิด

 9. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนด

 10. เขตกฎหมายที่นำมาใช้และการยุติข้อพิพาท

 11. ข้อมูลเพื่อติดต่อ

 

คุณสามารถตรวจสอบ บทความสนับสนุน นี้ เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างหน้าเพจข้อกำหนดและเงื่อนไข

คำอธิบายและข้อมูลที่ได้ให้ไว้ ณ ที่นี้ เป็นไปเพื่อการอธิบาย การให้ข้อมูล และการยกตัวอย่างโดยทั่วไปและในระดับสูงเท่านั้น คุณไม่ควรอิงบทความนี้เป็นแหล่งให้คำปรึกษาหรือข้อแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรกระทำ เราแนะนำให้คุณขอคำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจ และช่วยในการสร้างข้อกำหนดของคุณ

bottom of page